gwarancja | warranty

HUGBAG wykonany jest z najwyższej jakości skóry. Nie jest wytworem masowej produkcji, ale dziełem stworzonym ręcznie, przy użyciu profesjonalnych narzędzi z najwyższej jakości materiałów. Powstał w Polsce, a wszystkie sprzedawane przez nas egzemplarze są nowe i oryginalne. Skóra, z której HUGBAG jest wykonany jest materiałem w 100 % naturalnym. Pochodzi od zwierząt i poprzez swoje odcienie, nierówności czy fakturę – jest widocznym przedstawieniem historii ich życia. Każdy kawałek skóry jest niepowtarzalny, a drobne niedoskonałości świadczą wyłącznie o jej autentyczności. Dlatego też każdy HUGBAG jest nieco inny i może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach umieszczonych na naszej lub na innych stronach internetowych, w magazynach modowych, blogach, serwisach społecznościowych itp.

HUGBAG powstaje przy wykorzystaniu technik garbowania roślinnego, co oznacza, że do jego produkcji używa się garbników wyłącznie pochodzenia naturalnego. Jest to tradycyjna, choć coraz rzadziej spotykana metoda, stosowana od wieków przy wyrobie najbardziej luksusowych skór. Technika ta gwarantuje, że HUGBAG pięknie się „zestarzeje”, nabierając charakteru i niepowtarzalności.

HUGBAG objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja ta nie obejmuje:

+ uszkodzeń mechanicznych,
+ uszkodzeń naturalnych, które wynikają z upływu czasu,
+ uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji umieszczone zostały na naszej stronie internetowej pod adresem hugbag.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrywać będziemy jedynie na podstawie protokołu spisanego w obecności doręczyciela przesyłki.

W celu dokonania reklamacji prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie lub przesłanie wadliwego produktu na nasz adres wraz z pisemnym oświadczeniem dotyczącym powodów składania reklamacji i danymi kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesłaniem produktu zostaną zwrócone do kwoty stanowiącej równowartość ekonomicznej paczki pocztowej.

HUGBAG is made from highest quality leather. It is not a mass product, but it is a handmade piece created using professional tools from highest quality materials. HUGBAG has been founded in Poland and every piece sold by us is brand new and authentic. Leather, which HUGBAG is made of, is 100% natural. It comes from animals and through its shades, unevenness or texture presents the history of their lives. Each piece of leather is different, and tiny imperfections prove its authenticity. That is why every HUGBAG product is slightly different and may vary from what is presented on our or other websites, in magazines, on blogs, social networks etc.

HUGBAG is produced using bark tanning, which means that all the tannins are natural. It is a traditional but growingly less common method, used for ages to produce the most luxurious leathers. This technique  guarantees that HUGBAG well „age” beautifully gaining character and uniqueness.

HUGBAG is under a 24 month warranty from the date of purchase.
The warranty does not cover:

+ mechanical damage,

+ tear and wear damage,
+ damages ensuing from incorrect care and maintenance.

Instructions regarding care and maintenance are on our website under the address hugbag.pl. Any complaints regarding the defects originating from transport will be considered only on the basis of a protocol written in the presence of the deliverer of the merchandise.

In order to make a claim we ask you to contact us telephonically or send faulty item to our address along with a written statement describing the reasons for claim and contact details of the buyer. The complaint shall be adjusted within 14 days. In case of the claim being resolved the cost of sending the item shall be returned to the cost of an economical postage fare.

Top